บริการป้องกันโรค

“การดูแลสุขภาพไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยรักษา แต่ต้องดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสป่วย” การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตต้องเริ่มต้นจากมีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาสุขภาพของตนเอง ตามด้วยการค้นหาความรู้ที่ถูกต้อง ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปรับจนพบสิ่งที่ชอบ ทำได้ และกลายเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ