ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์


เป็นศูนย์เบาหวานและไทรอยด์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นผู้นำการดูแลรักษาและป้องกันโรคเบาหวาน ให้ความ สำคัญการส่งเสริมความรู้เพื่อการดูแลตนเองของคนไข้ และติดตามนำงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุด ของคนไข้อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการรักษาและวิชาการในระดับ ประเทศและนานาชาติ


บริการเบาหวาน

เป็นศูนย์รวมบริการและคำแนะนำเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ โดยอาศัยการทำงานเป็นทีม ทีมประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและไทรอยด์ พยาบาล วิทยากรเบาหวาน นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลเท้า ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกกำลังกาย และสมาชิกทีมคนสำคัญที่สุดคือคนไข้

 • บริการประเมินความเสี่ยงเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ
 • บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION)
 • บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 • บริการดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 • บริการดูแลสุขภาพเท้าและแผลเรื้อรัง
 • บริการดูแลสุขภาพตา

 

พร้อมบริการทันสมัยทางการแพทย์
ปัจจัยสำคัญที่สุดของการดูแลรักษาและป้องกันโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำยุค แต่อยู่ที่ความรู้ ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ และกระบวนการให้บริการของทีมเบาหวาน ที่จะช่วยให้คนไข้คลายความกังวล เข้าใจเป้าหมายของการดูแล และปฏิบัติตามสิ่งที่ควรเป็นได้อย่างมีความสุข ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับบุคลากรผู้เป็นสมาชิกในทีมเบาหวาน และติดตามคัดเลือกนำเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายการดูแล รักษาเบาหวาน และคุ้มค่าสำหรับคนไข้ มาใช้อย่างเหมาะสม

 • ทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบาหวาน ประสบการณ์สูงในประเทศและต่างประเทศ วินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละราย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะยาวเป็นสำคัญ
 • ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้คนไข้เกิดความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองได้
 • บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
 • ทีมเภสัชกร ช่วยควบคุมคุณภาพยาและให้คำแนะนำเรื่องยาเบาหวาน
 • ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย ช่วยแนะนำและออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ไม่ยากเกินไป ให้ผลตรงเป้าหมาย และทำได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแต่ละบุคคล
 • ทีมงานห้องปฏิบัติการ ช่วยควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์สมาชิกทีมเบาหวานวิชาชีพต่างๆ ได้รับข้อมูลของคนไข้ที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถประเมินและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
 • ทีมงานของศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหรือ เทคนิคในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และคัดสรรนำสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าและให้ผลจริงมาสู่ระบบบริการ เช่น
  • เทคนิคการรักษาและป้องกันแผลที่เท้าด้วยการไม่ลงน้ำหนัก (off-loading)
  • เทคนิคการรักษาและป้องกันแผลที่เท้าด้วยวิธีตัดยืดเส้นเอ็น (lengthening tendon)
  • เทคโนโลยีประเมินความเสี่ยงด้วยการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (body composition)
  • เทคโนโลยีประเมินการลงน้ำหนักของเท้า (i-Step)
  • เทคโนโลยีประเมินสภาวะเครียด (stress test)
  • เทคโนโลยีประเมินสภาวะหลอดเลือด (Blood Circulation Assessment)
  • เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรังด้วยไฮเปอร์แบริก (hyperbaric)
  • เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรังด้วยหนอน (maggot)


บริการไทรอยด์

เป็นศูนย์ดูแลรักษาไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2528 ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการติดตามดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านเดียวกัน เน้นการให้ความรู้และทางเลือกในการรักษาแก่คนไข้ มีอุปกรณ์เครื่องมือ
และประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา การกินไอโอดีน-131 การฉีดแอลกอฮอล์ หรือการผ่าตัด ด้วยวิวัฒนาการของความรู้และวิธีการรักษาต่างๆ ปัจจุบันทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักเลือกใช้วิธีการผ่าตัดเฉพาะกรณีเป็นมะเร็ง ไทรอยด์เท่านั้น

 • บริการตรวจวินิจฉัยประเภทของโรคด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนการอัลตราซาวน์ การดูดตัวอย่างเซลล์ไปทำการตรวจ และการซักประวัติตรวจร่างกาย การวินิจฉัยที่แม่นยำช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำการรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้
 • บริการให้การรักษาด้วยยา
 • บริการให้การรักษาด้วยวิธีกินไอโอดีน-131
 • บริการให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
 • บริการให้การรักษาด้วยวิธีฉีดแอลกอฮอล์
 • บริการติดตามภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างต่อเนื่อง หลังให้การรักษาเสร็จสิ้น


ผู้ที่ควรได้รับการตรวจไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข หากต่อมไทรอยด์ ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวนไป ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำหนักลด น้ำหนักเพิ่ม ใจสั่น อารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น บ่อยครั้งอาการดังกล่าวคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ทำให้การวินิจฉัย คลาดเคลื่อนได้

 

 

ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Life style Building ชั้น 10
เวลาทำการปกติ 8.00 น. – 17.00 น.
อาทิตย์,อังคาร,ศุกร์,เสาร์ เปิดทำการ  8.00 น. – 16.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3487000
Website: www.theptarin.com
E-mail: health@theptarin.com