กรุณาติดต่อ แผนกผู้ป่วยใน โทร 0-2348-7000 ต่อ 2244,2124

คุณยุพาภรณ์ ขาวเหลือง โทร 081-5510511