ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เมนูสุขภาพของฉัน
My Health Menu

01 ความเสี่ยงตามอายุ (Age Risks)
วัยเรียน-วัยเริ่มต้นทำงาน (อายุน้อยกว่า 30 ปี)
เป็นการตรวจพื้นฐาน เพื่อค้นหาความเสี่ยง ค้นหาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Age below 30, a great opportunity to detect risks very early and start lifestyle modification to prevent diseases.
วัย 30-45 ปี
เป็นระยะที่ไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนเปลี่ยนไปเนื่องจากหน้าที่การงานไม่ว่าจะเรื่องอาหารการออกกำลังกายและความเครียดการเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่ความเสี่ยงสะสมต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆหากรู้เร็วสามารถปรับปรุงและป้องกันได้แต่เนิ่นๆ

At 30-45, lifestyle often change to the worse due to hectic work schedules. Prolonged unmindful eating, limited exercise, and stress lead to increase in long-term health risks. Knowing risks early can help planning for preventive measures.
วัย 45 ปีขึ้นไป
เป็นระยะที่หญิงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนและชายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มาตามอายุขัย ขณะที่ความรับผิดชอบทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวกำลังเพิ่มพูน

At 45, women need to prepare for the upcoming menopausal challenge, while men need to maintain good health as work and family demand higher and higher responsibilities.
อายุ
Age
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
น้อยกว่า 30 ปี
Less than 30
C1 1,700
ระหว่าง 30-45 ปี
Between 35-45
C2 2,990
45 ปี หรือสูงกว่า
45 or above
C3 ชาย 3,200
หญิง 4,900

02 ความเสี่ยงของผู้หญิง (Female Risks)
ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก การตรวจเป็นระยะจะช่วยให้ค้นพบความเสี่ยงได้เร็ว และจัดการได้ทันท่วงที ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปทุกคน ควรพบสูตินรีแพทย์เพื่อรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกปีละ 1 ครั้ง

Cervical cancer risk increases with age. All female age 35 and over should meet with a gynecologist for screening once a year.
ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
Female, Age 35+
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Cervical cancer screening.
C4 OBGYN fee,
Pap Smear
900
ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบละเอียด
Specific cervical cancer screening.
C5 OBGYN fee,
Thin Prep
1,500
03 ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Specific Risks)
แต่ละคนมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยประวัติครอบครัว อาการที่เป็นอยู่ หรือพฤติกรรมการดำรงชีวิต การตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยส่งสัญญาณให้วางแผนป้องกันโรค หรือทำการรักษา แต่แรกเริ่มได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและประหยัดค่าใช้จ่าย

Select additional screenings according to your family history, symptoms or lifestyle. Detecting risks or diseases early can help ease prevention or necessary treatment, and save your quality of life as well as cost of care.
ความเสี่ยง
Risks
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง (หญิง)
Family history of cancers (female).
E1 AFP, CEA, CA-125 1,900
มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง (ชาย)
Family history of cancers (male).
E2 AFP, CEA, PSA 1,900
ยังไม่เคยรับการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี
Have never been checked for Hepatitis B virus.
E3 HBsAg, Anti HBs, Anti HBc 1,100
ยังไม่เคยรับการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดซี
Have never been checked for Hepatitis C virus.
E4 Anti HCV 700
รู้สึกเครียด มีอาการปวดต่างๆ ซึ่งหาสาเหตุไม่พบ
Feel stressed. Experience pain which cannot locate the cause.
E5 Stress Test 500
มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ
ต้องการตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
Family history of cardiovascular diseases.
Wish to test for the tolerance of the heart.
E6 EST 3,200
มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม
หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป
Family history of breast cancer.
Female age 40 years and above.
E7 Mammogram and Breast Ultrasound 2,500
ต้องการตรวจช่องท้องส่วนบนอย่างละเอียด
Wish for Upper abdominal check.
E8 Upper Abdominal Ultrasound 1,700
ต้องการตรวจช่องท้องส่วนล่างอย่างละเอียด
Wish for Lower abdominal check.
E9 Lower Abdominal Ultrasound 1,700
ต้องการตรวจช่องท้องอย่างละเอียดทุกส่วน
Wish for whole abdominal check.
E10 Whole abdominal Ultrasound 3,300
ต้องการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
Wish for Bone Mineral Density.
E11 Bone Mineral Density 1,700
ต้องการตรวจเพื่อทดสอบ ความทนต่อน้ำตาล
Wish for Oral Glucose Tolerance Test.
E12 OGTT 800
หมายเหตุ: ราคาที่แสดงในตารางนี้ มีผลเมื่อผ่านการเลือกโปรแกรมตรวจ C1/ C2/ C3/ DM8 มาแล้วเท่านั้น
Note: Prices shown in this table are effective only when programs are selected in conjunction with C1/ C2/ C3/ DM8

04 เบาหวาน (Diabetes)
เบาหวานเป็นโรคที่สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หลายๆระบบโดยที่ไม่แสดงอาการในระยะแรก การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดสม่ำเสมอ ทำให้ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนได้ตั้งแต่ระยะแรกและแพทย์จะมีหนทางชะลอหรือป้องกันได้ทันท่วงที

Diabetes can lead to multiple complications and disabilities without warning symptoms. Thorough health screening will help detect abnormalities early and tighter control can take place in time to prevent them.
จุดประสงค์
Purpose
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
เป็นเบาหวาน
Have diabetes.
DM8 3,800

05 ไทรอยด์ (Thyroid)
สำหรับผู้ที่ทราบหรือสงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคไทรอยด์ การมาพบแพทย์ไทรอยด์ครั้งแรกนั้น แพทย์จะใช้ข้อมูลจากการซักประวัติตรวจร่างกายประกอบกับผลการตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์อย่างละเอียดและหรืออัลตราซาวด์ไทรอยด์เพื่อวินิจฉัยแยกประเภทของโรคไทรอยด์และแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลได้

Accurate diagnosis of types of thyroid diseases will help physicians recommend you with best treatment options.
อาการ
Symptom
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ ได้แก่ เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว น้ำหนักลด ขี้ร้อน หรือ เฉื่อยชา น้ำหนักเพิ่ม ขี้หนาว
Hyperthyroid or hypothyroid, palpation, tired, weight loss, or slow heart rate, weight gain
TR1 T3, FT4, TSH, Anti-TPO,
Anti-Tg
1,900
มีอาการของต่อมไทรอยด์อักเสบเช่น มีไข้ ต่อมไทรอยด์โตและเจ็บปวด
Fever, pain at Thyroid gland
TR2 T3, FT4, TSH, Anti-TPO,
Anti-Tg, ESR
2,100
มีก้อนที่คอโต
Thyroid nodule, Neck mass
TR3 TSH, Anti-TPO, Anti-Tg,
Thyroid Ultrasound
2,900
06 วางแผนแต่งงานหรือมีบุตร (Plan to Get Married or Have Children)
การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเลือดถ่ายทอดทางกรรมพันธ์
Screening for sexual transmitted diseases and common nematologie genetic defects.
เพศ
Gender
โปรแกรมตรวจแนะนำ
Program Suggested
ราคา (บาท)
Price (Baht)
ผู้ชาย
Male
C6 OBGYN fee, ABO, Rh, CBC, Hb Typing, HBsAg, VDRL, Anti HIV 1,800
ผู้หญิง
Female
C7 OBGYN fee, ABO, Rh, CBC, Hb Typing, HBsAg,VDRL, Anti HIV, Rubella Ab 2,200
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสุขภาพ Preparation for Health Screening
ปัจจุบันนี้คำแนะนำในการเตรียมตัวตรวจสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอีกต่อไปและยิ่งกว่านั้นการเข้ารับการตรวจหลังรับประทานอาหารจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะจะช่วยให้ค้นพบความเสี่ยงหรือความผิดปกติต่างๆ ได้เร็วกว่าการเข้ารับการตรวจหลังงดน้ำงดอาหารมาทั้งคืน ดังนั้น คุณสามารถเข้ารับการตรวจในช่วงเวลาใดของวันก็ได้ตามสะดวก ทั้งนี้ยกเว้นการตรวจพิเศษบางรายการ เช่น การตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้อง, การทดสอบความทนต่อน้ำตาล (OGTT) เป็นต้น
ไม่ต้องงดอาหารหรือเครื่องดื่ม ปฎิบัติตนและรับประทานอาหารปกติ
There is no need to fast. Checking your blood glucose after meal will detect diabetes risks earlier.
กรณีมีการตรวจอัลตราซาวน์ส่วนบน กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ กรณีมีอัลตราซาวน์ส่วนล่าง ต้องกลั้นปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
In case of abdominal ultrasound, please refrain from food and drinks 4-6 hours prior to coming.
กรณีมีการตรวจเพื่อทดสอบความทนต่อน้ำตาล(OGTT) กรุณางดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ และดื่มน้ำเปล่าได้หากต้องการ
In case of Oral Glucose Tolerance Test (OGTT), Please refrain from food and sweetened drinks 8 hours prior to coming. Pure water is allowed.
เตรียมร่างข้อมูลและคำถามสุขภาพของคุณให้พร้อมก่อนพบแพทย์เพื่อแพทย์สามารถตอบคำถามและให้คำแนะนำกับคุณได้ตรงความต้องการและครบถ้วน
List what you wish to tell and ask prior to seeing the doctor.
หากมีผลการตรวจสุขภาพของปีที่ผ่านมา และหรือยาที่ทานประจำ แนะนำให้ติดตัวมาด้วย เพื่อแพทย์ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงและดูผลกระทบของยาต่อการตรวจ
Bring along your health results from previous years and/or your routine medicines.
This will allow doctor to see changes over the years and effects which may be caused by medication.
หลีกเลี่ยงการตรวจช่วงเวลากำลังมีประจำเดือน
Avoid menstruation period.
สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย หากเป็นเสื้อแขนยาว สามารถเลื่อนแขนเสื้อขึ้นลงได้ง่าย
Wear comfortable clothes.
เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าช้าและแออัดเนื่องจากผู้ใช้บริการมาก แนะนำให้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในช่วงบ่าย
Usually waiting time in the afternoon is shorter than morning.

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 2 ชั้น G เปิดบริการทุกวัน (เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
Tel. 02-348-7000 ต่อ 3109,3110,2103
E-mail: health@theptarin.com