บริการป้องกันโรค

“การดูแลสุขภาพไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยรักษา แต่ต้องดูแลสุขภาพเพื่อลดโอกาสป่วย”
การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตต้องเริ่มต้นจากมีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาสุขภาพของตนเอง
ตามด้วยการค้นหาความรู้ที่ถูกต้อง ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปรับจนพบสิ่งที่ชอบ ทำได้ และกลายเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ

 

โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน ค้นหาเบาหวานรู้ทันเบาหวาน เบาหวานป้องกันได้ รักษาเบาหวาน ดูแลเบาหวาน เท้าเบาหวาน ลดการตัดเท้าเบาหวาน
ศูนย์ส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรงเรียนเบาหวาน
เทพธารินทร์
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน
     
     
 โยคะเพื่อสุขภาพ  โปรแกรมลดน้ำหนัก กิจกรรมไลฟ์สไตล์