แพทย์เบาหวานนำทีมดูแล

แพทย์เบาหวานนำทีมดูแล

 

 การดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกเหนือจากการดูแลรักษาด้วยยา แพทย์เบาหวานจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมการดูแลให้คุณ คอยคัดหางเสือให้ลูกทีมวิชาชีพต่างๆ ดูแลคุณอย่างสอดคล้องกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน