ทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งแรกในประเทศไทย

          การดูแลเบาหวานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เน้นการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ เพราะการควบคุมเบาหวานที่ได้ผลดีที่สุดต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการรักษา