พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล

Expertise

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Working Date

Monday
09:00 - 14:00
Tuesday
09:00 - 14:00
Wednesday
09:00 - 15:00
Thursday
09:00 - 14:00
Friday
-
Saturday
09:00 - 16:00
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543

 

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information