นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

Expertise

โภชนวิทยา / อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

Working Date

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
18:00 - 20:00
Friday
-
Saturday
-
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2515
  - บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ คณะบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2517
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2519
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโภชนวิทยาคลินิก University of Tennessee Center for Health Sciences, USA พ.ศ.2523
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ Baptist Menorial Hos[ital, USA พ.ศ.2525

 

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information