นพ.ทวี อนันตกุลนธี์

นพ.ทวี อนันตกุลนธี์

Expertise

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

Working Date

Monday
-
Tuesday
09:00 - 16:00
Wednesday
09:00 - 16:00
Thursday
09:00 - 16:00
Friday
09:00 - 16:00
Saturday
09:00 - 14:00
Sunday
08:30 - 12:00

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2527
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information