พญ. สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล

พญ. สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล

Expertise

สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา

Working Date

Monday
09:00 - 12:00
Tuesday
09:00 - 14:00
Wednesday
09:00 - 12:00
Thursday
09:00 - 17:00
Friday
09:00 - 15:00
Saturday
08:00 - 12:00
Sunday
-

Qualifications

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information