โยคะเพื่อสุขภาพ กับ ทูตสุขภาพ รพ. เทพธารินทร์

ไลฟ์สไตล์....เพื่อป้องกันโรค NCDs การดูแลสุขภาพไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยรักษา แต่ต้องดูแลเพื่อลดโอกาสป่วย