คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

เน้นป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโดยไม่ใช้การผ่าตัด เพื่อฟื้นฟูสมรรภภาพการเคลื่อนไหว และลดการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ มีทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดพร้อมให้บริการ และทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม และเสริมสร้างร่างกายป้องกันการปวดเมื่อยและการบาดเจ็บที่อาจเกิดซ้ำ

ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

1.แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยทั้งร่างกายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทประเมินความรุนแรงของความทุพพลภาพ ที่เกิดขึ้นทุก ๆด้าน เพื่อการวางแผนการรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวม

2.นักกายภาพบำบัด
ให้บริการประเมิน รักษา ให้ความรู้ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท ระบบทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด โดยใช้เครื่องมือและกายอุปกรณ์เสริม เช่น L- S support, Knight Taylor brace, Taylor’s brace Walker, Crutches และ Cane เป็นต้น


การบริการ

ระบบกระดูกและข้อ

บริการแก้ไขความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดคอ หลัง ไหล่ เข่า หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้น ประสาท ข้อเท้าแพลง นิ้วล็อก ข้อเสื่อม อาการชาตามมือ เท้า เป็นต้น

ระบบประสาท
บริการฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองที่ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วย บาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงโรคจากความเสื่อมของระบบประสาท เช่น โรคพากินสัน อัลไซเมอร์ โดยทำการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ หรือเกือบปกติมากที่สุด ด้วยวิธีการออกกำลังกายและกระตุ้นผ่านทางระบบประสาท

 

ระบบทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด
บริการตรวจประเมินร่างกาย และวางแผนการรักษา เช่น การรักษาเพื่อร่อนระบายเสมหะ (การจัดท่าทาง และการเคาะปอด) การดูดเสมหะ ฝึกการหายใจ ฝึกการไอ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม
การขยายตัวของทรวงอก การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

เป้าหมายสุขภาพดี
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีแผนกกายภาพบำบัดให้บริการดูแล ตรวจประเมินร่างกาย และวางแผนการรักษา ที่พร้อมส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด โดยมีทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยหลังจากการทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกายภาพที่เหมาะสมและถูกวิธีเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความ แข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ

หากสนใจสามารถรับบริการได้ที่
แผนกกายภาพบำบัด อาคาร1 ชั้น 2
เวลาเปิดบริการทุกวันเวลา 8.00 – 17.00 น.
Tel. 02-348-7000 ต่อ 1200
E-mail: health@theptarin.com