คลินิกหัวใจ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ความสำคัญกับการค้นหาความเสี่ยงและเริ่มต้น ทำการรักษาแต่เนิ่นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด


ค้นหาความเสี่ยงแต่เนิ่น

  • ตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือด
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง


ตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ

การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้ การตรวจทำได้หลากหลายวิธีซึ่งไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เช่น การตรวจสภาวะหลอดเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เมื่อทราบความผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็วเราจะสามารถเริ่มต้น
การรักษาหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น 2
Tel. 02-348-7000 ต่อ 2200,2210,2211
E-mail: health@theptarin.com