Project Description

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้มีการสอดแทรกแนวคิดและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

นโยบาย

ผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างจริงจังต่อการดำเนินงานในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บุคลากร

องค์กรส่งเสริมให้มีการปลูกฝังแนวคิดและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอก

วิธีการปฏิบัติงาน

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ให้หน่วยงานมีวิธีการปฏิบัติงานในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การลงทุน

องค์กรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการลงทุนในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม