Project Description

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพ ธารินทร์ ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้างสังคมปลอดเบาหวาน” สนับสนุนโดย สสส. ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “เมื่อหัวใจขาดหวาน(ไม่)ได้” เมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนเพลิน มาร์เก็ต ถนนพระราม4