Project Description

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดตั้งโรงเรียนเบาหวาน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเบาหวานแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพ หิมะทองคำ มาทำการเปิดโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ การจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน เราจะให้ความรู้ตั้งแต่การป้องกันจนไปถึงการอยู่กับเบาหวานอย่างไรให้เป็นสุข จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560