Project Description

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได่ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดกิจกรรมการอบรมปลูกผักเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สวนผักเพียงพอดี โรงพยาบาลเทพธารินทร์