Project Description

ทีมงานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยเน้นการสื่อสารถึงความสำคัญและกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรค ในรูปแบบของการบรรยาย การเล่นฐานแรลลี้ และละคร เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2559

Theptarin Hospital organized a health promotion activities for Port Authority of Thailand employees. The theme was behavior modification for disease prevention. Content and motivation were presented in form of an interactive lecture, walk rally, and stage show. 4-7 July 2016.

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม