พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์

พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์

Expertise

อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ

Working Date

Monday
09:30 - 12:00
Tuesday
09:00 - 16:00
Wednesday
09:30 - 14:00
Thursday
09:30 - 14:00
Friday
09:30 - 14:00
Saturday
-
Sunday
-

Qualifications

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (อายุรกรรม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541

Please fill in the below form to request an appointment at Thaptarin Hospital

Select a Specialty
Select a Doctor

Patient Resources

Gender
Do you have medical history?

Appointments Information