sd7


การรักษาไทรอยด์ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ปัจจุบันการรักษาโรคของต่อมไทรอยด์ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา การกลืนแร่ไอโอดีน 131 การฉีดแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถทดแทนการผ่าตัดได้ ทีมแพทย์ไทรอยด์ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์มักแนะนำวิธีการผ่าตัดเฉพาะกรณีมะเร็งไทรอยด์เท่านั้น