เบาหวานป้องกันได้

คลินิกเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่นำไปสู่โรคแทรกซ้อนได้มากมาย เช่น ตาบอด ไตวาย แผลเรื้อรังที่เท้า เป็นโรคที่เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด แต่ควบคุมได้ จากข้อมูลการสำรวจประชากรปี พ.ศ.2547 พบว่า
คนไทยอายุเกิน 15 ปีเป็นเบาหวานแล้วถึง 3 ล้านคน และมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวมาก่อน
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของสังคมเมืองในปัจจุบัน ส่งผลให้คนไทยมีแนวโน้มในการเป็นเบาหวานสูงขึ้น หากคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานคุณสามารถป้องกันตนเองจากโรคนี้ได้โดยการตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เป็นระยะ ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้แต่เนิ่นๆ
5 ขั้นตอน ค้นหาความเสี่ยงและป้องกัน
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง (1 ครั้ง)

แต่เดิมนั้นเมื่อจะตรวจระดับน้ำตาลในเลือด มักได้รับคำแนะนำให้งดอาหารเป็นเวลา 6-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ปัจจุบันพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารจะช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดเบาหวาน
ได้เร็วกว่าการตรวจขณะงดอาหาร สามารถพบความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้เร็วขึ้น สามารถวางแผนควบคุมได้ดีขึ้น

ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของร่างกาย (1 ครั้ง)

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง SlimManager สามารถบอกสัดส่วนของน้ำหนักไขมัน กล้ามเนื้อ น้ำและองค์ประกอบอื่นๆของร่างกายได้แม่นยำ รวมไปถึงพื้นที่ของไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานที่สำคัญที่สุด นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ยังใช้สำหรับการวางแผนเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย และติดตามผลของการควบคุมน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อของคุณได้อีกด้วย

ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน
และให้คำปรึกษาโดยวิทยากร
เบาหวาน (1 ครั้ง)

ทีมวิทยากรเบาหวานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวาน วิทยากรเบาหวานจะตรวจวัดความดันโลหิต ซักประวัติสุขภาพ วิเคราะห์ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและให้คำแนะนำสำหรับ
แต่ละบุคคล

ประเมินภาวะโภชนาการ และ
ให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร
(1 ครั้ง)

การควบคุมน้ำหนักไม่จำเป็นต้องอดหรืองดประเภทอาหารที่คุณชอบเสมอไป แต่สามารถใช้วิธีการควบคุมปริมาณ
และแลกเปลี่ยนหมวดหมู่อาหารนักกำหนดอาหารจะประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคุณและแนะนำวิธี การแลกเปลี่ยนอาหาร และแนวทางการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ โดยคุณยังสามารถมีความสุขกับอาหาร
ที่คุณชอบได้

ประเมินภาวะการออกกำลังกาย
ให้คำปรึกษาโดย Wellness
Consultant (1 ครั้ง)

การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป หากคุณมีที่ปรึกษาให้กำลังใจ Wellness Consultant จะประเมิน
สภาพร่างกายและแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ชีวิตประจำวัน และความชอบของคุณ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรค

ค้นหาความเสี่ยงและป้องกันเบาหวาน
คุณควรตรวจค้นหาความเสี่ยงเบาหวานและป้องกันเบาหวาน หากข้อใดข้อหนึ่งตรงกับตัวคุณ..

มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว
อายุ 30 ปีขึ้นไป
น้ำหนักเกิน อ้วนลงพุง
มีประวัติเบาหวานตอนตั้งครรภ์
ไม่ออกกำลังกาย
ความดันโลหิตสูง
ระดับไขมันสะสมในร่างกายสูง

Diabetes Prevention Package 2,100 Baht
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามก่อนรับบริการ
price is subject to change

ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
Diabetes & Thyroid Center, Theptarin Hospital
3850 ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
3850 Rama 4 Road, Klong-Toey, Bangkok 10110
เวลาเปิดทำการ 8.00 น. – 17.00 น.
อาทิตย์,อังคาร,เสาร์ 8.00 น. – 16.00 น.
Tel:0-2348-7000 ext. 4036, 4024 Fax:0-2249-8774
Email:health@theptarin.com Website:www.theptarin.com