เทพธารินทร์-สปสช. จัดแลกเปลี่ยนความรู้การจัดค่ายเบาหวาน จ.เชียงใหม่