สถาบันราชประชาสมาสัย เยี่ยมเยียนโรงพยาบาลเทพธารินทร์