เป็นศูนย์เบาหวานและไทรอยด์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นผู้นำการดูแลรักษาและป้องกัน
โรคเบาหวาน ให้ความ สำคัญการส่งเสริมความรู้เพื่อการดูแลตนเองของคนไข้ และติดตาม
นำงานวิจัยมาสู่การปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุด ของคนไข้อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์
กว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการรักษาและวิชาการในระดับ ประเทศและนานาชาติ
บริการเบาหวาน
เป็นศูนย์รวมบริการและคำแนะนำเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ โดยอาศัยการทำงานเป็นทีม ทีมประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและไทรอยด์ พยาบาล วิทยากรเบาหวาน นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลเท้า ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกกำลังกาย และสมาชิกทีมคนสำคัญที่สุดคือคนไข้
-บริการประเมินความเสี่ยงเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ
-บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค BEMO (BEHAVIOR MODIFICATION)
-บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
-บริการดูแลรักษาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
-บริการดูแลสุขภาพเท้าและแผลเรื้อรัง
-บริการดูแลสุขภาพตา
พร้อมบริการทันสมัยทางการแพทย์
ปัจจัยสำคัญที่สุดของการดูแลรักษาและป้องกันโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่เทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำยุค แต่อยู่ที่ความรู้ ความเข้าใจ ความเอาใจใส่ และกระบวนการให้บริการของทีมเบาหวาน ที่จะช่วยให้คนไข้คลายความกังวล เข้าใจเป้าหมายของการดูแล และปฏิบัติตามสิ่งที่ควรเป็นได้อย่างมีความสุข      ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับบุคลากรผู้เป็นสมาชิกในทีมเบาหวาน และติดตามคัดเลือกนำเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายการดูแล รักษาเบาหวาน และคุ้มค่าสำหรับคนไข้ มาใช้อย่างเหมาะสม
- ทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบาหวาน ประสบการณ์สูงในประเทศและต่างประเทศ วินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละราย โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนไข้ในระยะยาวเป็นสำคัญ
-ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้คนไข้เกิดความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองได้
- บริการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน
- ทีมเภสัชกร ช่วยควบคุมคุณภาพยาและให้คำแนะนำเรื่องยาเบาหวาน
-ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย ช่วยแนะนำและออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ไม่ยากเกินไป ให้ผลตรงเป้าหมาย และทำได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับแต่ละบุคคล
- ทีมงานห้องปฏิบัติการ ช่วยควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์สมาชิกทีมเบาหวานวิชาชีพต่างๆ ได้รับข้อมูลของคนไข้ที่ถูกต้อง แม่นยำ สามารถประเมินและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
-  ทีมงานของศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหรือ เทคนิคในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง และคัดสรรนำสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าและให้ผลจริงมาสู่ระบบบริการ เช่น
-เทคนิคการรักษาและป้องกันแผลที่เท้าด้วยการไม่ลงน้ำหนัก (off-loading)
-เทคนิคการรักษาและป้องกันแผลที่เท้าด้วยวิธีตัดยืดเส้นเอ็น (lengthening tendon)
-เทคโนโลยีประเมินความเสี่ยงด้วยการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (body composition)
-เทคโนโลยีประเมินการลงน้ำหนักของเท้า (i-Step)
-เทคโนโลยีประเมินสภาวะเครียด (stress test)
-เทคโนโลยีประเมินสภาวะหลอดเลือด (Blood Circulation Assessment)
-เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรังด้วยไฮเปอร์แบริก (hyperbaric)
-เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวานเรื้อรังด้วยหนอน (maggot)
บริการไทรอยด์
เป็นศูนย์ดูแลรักษาไทรอยด์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2528 ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการติดตามดูแลต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านเดียวกัน เน้นการให้ความรู้และทางเลือกในการรักษาแก่คนไข้ มีอุปกรณ์เครื่องมือ
และประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีต่างๆ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยา การกินไอโอดีน-131 การฉีดแอลกอฮอล์ หรือการผ่าตัด ด้วยวิวัฒนาการของความรู้และวิธีการรักษาต่างๆ ปัจจุบันทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมักเลือกใช้วิธีการผ่าตัดเฉพาะกรณีเป็นมะเร็ง ไทรอยด์เท่านั้น
• บริการตรวจวินิจฉัยประเภทของโรคด้วยการตรวจระดับฮอร์โมน
การอัลตราซาวน์ การดูดตัวอย่างเซลล์ไปทำการตรวจ และการซักประวัติตรวจร่างกาย การวินิจฉัยที่แม่นยำช่วยให้แพทย์สามารถแนะนำการรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้
• บริการให้การรักษาด้วยยา
• บริการให้การรักษาด้วยวิธีกินไอโอดีน-131
• บริการให้การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด
• บริการให้การรักษาด้วยวิธีฉีดแอลกอฮอล์
• บริการติดตามภาวะการทำงานของต่อมไทรอยด์อย่างต่อเนื่อง หลังให้การรักษาเสร็จสิ้น
ผู้ที่ควรได้รับการตรวจไทรอยด์
ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข หากต่อมไทรอยด์ ในร่างกายทำงานมากหรือน้อยเกินไป จะทำให้สมรรถภาพการทำงานแปรปรวนไป ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำหนักลด น้ำหนักเพิ่ม ใจสั่น อารมณ์หงุดหงิด เป็นต้น บ่อยครั้งอาการดังกล่าวคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ทำให้การวินิจฉัย คลาดเคลื่อนได้
.
ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
อาคาร Life style Building ชั้น 10 
เวลาทำการปกติ 8.00 น. – 17.00 น. 
อาทิตย์,อังคาร,ศุกร์,เสาร์ เปิดทำการ 8.00 น. – 16.00 น. 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-3487000 ต่อ 4036, 4024 
Website: www.theptarin.com 
E-mail: health@theptarin.com