มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานมอบทุนการศึกษา