sd3

แผลเรื้อรังที่เท้าเนื่องจากเบาหวานเป็นสาเหตุใหญ่ของการตัดขา แต่การดูแลเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพช่วยไม่ให้เป็นแผลได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้าจะเป็นผู้ตรวจตราเท้าของคุณ ป้องกันไม่ให้เกิดแผล หรือหากเกิดแผลจะรักษาได้อย่างถูกวิธีและทันการณ์ ปัจจุบันผู้เป็นเบาหวานที่รักษาต่อเนื่องกับทีมสหสาขาวิชาชีพของเทพธารินทร์ได้รับการดูแลจนไม่เกิดแผลแล้ว