นัดหมายแพทย์
 •   แนะนำแพทย์ให้ฉัน
    เลือกแพทย์เอง
 • ชื่อ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
  ความเชี่ยวชาญ โภชนวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ   ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สมบุญ วงศ์ธีรภัค
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.ฉัตรทิพย์ ธรรมวิวัฒน์
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.ทวี อนันตกุลนธี
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.สิริเนตร กฤติยาวงศ์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป-โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ. ชัชลิต รัตรสาร
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.พงศ์อมร บุนนาค
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม – โรคต่อมไร้ท่อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป-โรคต่อมไร้ท่อ
  zตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์
  ความเชี่ยวชาญ ดูแลสุขภาพเท้า
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.น้ำเพชร เล็กพิทยา
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.พงษา สถิตธรรมโชติ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.นพรัฐ ฤชากร
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.ปิยณัฐ รัตนเดช
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.สุเนตรา จงตระกูล
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.วันระวี พงศ์พิศ
  ความเชี่ยวชาญ เวชปฎิบัติทั่วไป-โรคผิวหนัง
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ปัญญา ไข่มุก
  ความเชี่ยวชาญ อายุกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ          
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วศิน พุทธารี
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ธนพล โอฬาระชิน
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ   ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.ณหทัย ฉัตรสิงห์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.ศิริพร อธิสกุล
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.ธิดา ศรีรัตนา ทาบูกานอน
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
            ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิพัชร พันธวิมล
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
            ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.วรวรรณ เจริญอัตถะสิน
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.สุดารัตน์ ตันสุภสวัสดิกุล(เฉพาะนัด)
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ     ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคไต
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคไต
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ   ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
  ความเชี่ยวชาญ โรคผู้สูงอายุ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ยืนยง เจียงวิริชัยกูร
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคระบบทางเดินอาหาร
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคระบบทางเดินอาหาร
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ   ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคระบบทางเดินอาหาร
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ   ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคปอด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
            ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.บัลลังก์ เอกบัณฑิต
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคข้อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคระบบประสาท
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคระบบประสาท
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ     ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • .
 • ชื่อ นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคติดเชื้อ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สุพจน์ นำเกียรติวงษา
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิบูลย์ วัฒนายากร
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ. ทวีศักดิ์ ศรีคำมุล
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วีรวัฒน์ ปิยรัตนวงศ์
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ          
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.นรา จารุวังสันติ
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วัชระ ภัทรธรรมกุล
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
            ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สยาม เล็กพิทยา
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ   ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ       ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.ไพบูลย์ เลาหสินนุรักษ์
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ   ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ดนัยพันธ์ อัครสกุล
  ความเชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ       ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วิษณุ เพ็งอุ่น
  ความเชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
               
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สุชาติ ไชยเมืองราช
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม -โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรม – โรคหลอดเลือด
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ณรงค์เดช เจียรพีพันธ์
  ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมตกแต่ง
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ     ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช
  ความเชี่ยวชาญ ประสาทศัลยศาสตร์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล
  ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ   ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ. สุภาภรณ์ สุรเกียรติชานุกูล
  ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.อนุรีย์ อึงคนึงเดชา
  ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.สมิง เก่าเจริญ
  ความเชี่ยวชาญ อายุรกรรม-โรคความดันโลหิตและพิษวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ          
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.อุษา ยิ้มสุวรรณ
  ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม โรคภูมิแพ้
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์
  ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.อัญญมณี หล่อจิตต์เสียง
  ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรมทั่วไป
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
      ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.กิตติ อังศุสิงห์
  ความเชี่ยวชาญ โรคต่อมไร้ท่อเด็ก (โรคเบาหวานและไทรอยด์เด็ก)
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ณัฏฐ์คเนศ ปรัญชัยชญานนท์
  ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
        ออกตรวจ      
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.สุวิช รัตนศิรินทรวุธ
  ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ     ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.พงศ์ศักดิ์ ปัจฉิมกุล
  ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ทัตเทพ บุญอำนวยสุข
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ           ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ. ญาณิศา โมกขมรรคกุล
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ        
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ. ชนิดา กาญจนลาภ
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ. ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
            ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ. มงคล อธิภาส
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ   ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ. วรจิต กิจจาทรพิทักษ์
  ความเชี่ยวชาญ โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
          ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.อุษา ยิ้มสุวรรณ
  ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชกรรม โรคภูมิแพ้
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ   ออกตรวจ ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.ธวลิดา เวชชวณิชย์
  ความเชี่ยวชาญ โรคผิวหนัง
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ          
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
  ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการกีฬา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ            
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.ปริย วิมลวัตรเวที
  ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
  ความเชี่ยวชาญ จิตเวช
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ ออกตรวจ    
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ. ไพวัลย์ กิจศิริกุล
  ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
               
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.ชมพูนุท จรัสกุลางกูร
  ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  ออกตรวจ           ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ พญ.สุวิมล ศรีวิโรจน์
  ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.กรรณณัฐ สินทร
  ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
              ออกตรวจ
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

  ชื่อ นพ.วีกิจ วีระสมบูรณ์ศิลป์
  ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
    ออกตรวจ       ออกตรวจ  
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.นุชจิรา ศรีวาจนะ
  ความเชี่ยวชาญ วิสัญญีแพทย์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
               
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ นพ.วรนิติ์ คงมีผล
  ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
               
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • ชื่อ พญ.อัจฉรา สุภาวเวช
  ความเชี่ยวชาญ มะเร็งวิทยา
  ตารางออกตรวจ
  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
               
  รายละเอียดแพทย์เพิ่มเติม▶

 • *วันเวลานัดหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทร 0-2348-7000
 •   ชาย(male)
    หญิง(female)
 •   มี
    ไม่มี