IMG_9630_1
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ความสำคัญกับการค้นหาความเสี่ยงและเริ่มต้น
ทำการรักษาแต่เนิ่นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ค้นหาความเสี่ยงแต่เนิ่น

•  ตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือด
•  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
•  ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
•  ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
IMG_1608

ตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ

การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราคาดคะเนความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้ การตรวจทำได้หลากหลายวิธีซึ่งไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เช่น การตรวจสภาวะหลอดเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ
ขณะออกกำลังกาย เมื่อทราบความผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็วเราจะสามารถเริ่มต้น
การรักษาหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 1
Tel. 0-2348-7000 ต่อ 2200,2210,2211
E-mail: health@theptarin.com